Redakcja

Regulamin promocji: Karnet na 5 dowolnych filmów w ramach 42. FPFF w Gdyni + prenumerata cyfrowa

Regulamin promocji: Karnet na 5 dowolnych filmów w ramach 42. FPFF w Gdyni + prenumerata cyfrowa
Redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ Jednoosobowy karnet na pięć dowolnych filmów w ramach 42. FPFF w Gdyni + prenumerata cyfrowa Dziennika Bałtyckiego na 90 dni z e-wydaniem”

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „ Jednoosobowy karnet na pięć dowolnych filmów w ramach 42. FPFF w Gdyni + prenumerata cyfrowa Dziennika Bałtyckiego na 90 dni z e-wydaniem”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 18 września 2017 r. do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją, lecz nie dłużej niż do dnia 20.09.2017 r.
2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie www.plus.dziennikbaltycki.pl
3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) między dniem 18 września 2017 r. a dniem 20 września 2017 r. dokona zakupu prenumeraty cyfrowej gazety „Dziennik Bałtycki” z e-wydaniem na 90 dni za pośrednictwem serwisu www.plus.dziennikbaltycki.pl.
6. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu www.plus.dziennikbaltycki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci jednoosobowego karnetu na pięć dowolnych filmów w ramach 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (projekcje w Teatrze Muzycznym, Multikinie i Gdyńskim Centrum Filmowym), w dniach 18-20 września 2017 r.
2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest
z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek w siedzibie Dziennika Bałtyckiego: Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, w dni robocze w godzinach 8-17.
4. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Uczestnik ma prawo do jednego Upominku.
6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
7. Zwolnienie o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone listownie na adres Dziennik Bałtycki, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem Reklamacja.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym wydania upominku oraz czynności reklamacyjnych.
Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922 ze zm.).
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.dziennikbaltycki.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

Redakcja

Pro Media Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Pro Media Sp. z o.o.